OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
MTJ – GROUP MARINA GÓRNIACZYK TOMASZ DROŻDŻ SPÓŁKA JAWNA

§ 1
Definicje

W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (OWS) wprowadza się następujące definicje:

 1. Sprzedający” – MTJ – Group Marina Górniaczyk Tomasz Drożdż Spółka jawna, Barnisław 44, 72-001 Kołbaskowo, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000786719, nr NIP 8522645042, nr tel. +48 720 850 640, adres e-mail: biuro@nawierzchnie24.pl,
 2. Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym również Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną – która zawiera Umowę ze Sprzedającym,
 3. Konsument” – Klient będący osobą fizyczną, który zawiera ze Sprzedającym Umowę niezwiązaną bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, przy czym w ramach niniejszych OWS w sytuacjach wskazanych w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta (tj. dla potrzeb ustalenia zakresu praw i obowiązków związanych z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość oraz z tytułu braku zgodności Towaru z umową), za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 4. Ogólne Warunki Sprzedaży” lub „OWS” – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży,
 5. Dni robocze” – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 6. Towar” – rzecz ruchoma znajdująca się w asortymencie Sprzedającego, mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży,
 7. Umowa” – umowa sprzedaży albo umowa dostawy dotycząca Towaru lub Towarów zawierana między Klientem a Sprzedającym,
 8. Strona/Strony” – Klient i/lub Sprzedający,
 9. Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2
Postanowienia Ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i wykonywania przez Sprzedającego Umów z Klientami.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część wszystkich Umów i mają zastosowanie we wszystkich stosunkach prawnych z Klientami, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Wyłączenie obowiązywania poszczególnych postanowień OWS może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy zostanie to uzgodnione przez Sprzedającego i Klienta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Na zasadzie odstępstwa od zasady wyrażonej w ust. 2, niniejsze OWS nie mają zastosowania w przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem nawierzchnie24.pl. W takim przypadku stosuje się regulamin sklepu internetowego.
 4. Zawieranie i wykonywanie Umów odbywa się na podstawie wersji OWS obowiązującej w momencie zawierania Umowy.
 5. Ogólne Warunki Sprzedaży są udostępniane Klientowi najpóźniej w chwili zawierania Umowy. Ponadto Sprzedający umożliwia bezpłatny dostęp do aktualnej wersji OWS w każdym czasie za pośrednictwem serwisu nawierzchnie24.pl. Dla danej Umowy wiążąca jest jednak ta wersja OWS, która udostępniana jest Klientowi przy zawieraniu Umowy.
 6. Jeżeli Klient pozostaje ze Sprzedającym w stałych stosunkach gospodarczych, przyjęcie przez niego OWS przy zawieraniu danej Umowy uważa się za ich akceptację dla kolejnych Umów, o ile Strony nie postanowią inaczej.
 7. Niniejsze OWS wyłączają stosowanie przez Klienta własnych wzorców umów, regulaminów lub innych ogólnych warunków zawierania umów, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie pod rygorem nieważności. Wyłącza się stosowanie art. 3854 Kodeksu cywilnego.
 8. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Klientów, w tym w szczególności Konsumentów, przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszych OWS z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 3
Zawarcie Umowy

 1. Informacje zawarte w katalogach, broszurach, folderach, prezentacjach, ulotkach, reklamach, cennikach i innych materiałach pochodzących od Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert w oparciu o deklarowane opisy Towarów. Wszelkie wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy.
 2. Zapytanie na Towary oferowane przez Sprzedającego (Zapytanie) powinno być składane pod rygorem nieważności w formie dokumentowej (np. za pośrednictwem poczty e-mail lub faxu), w formie pisemnej, w innej formie równoważnej lub wyższej. Zapytanie powinno określać:
  1. dane kontaktowe Klienta niezbędne do złożenia oferty,
  2. opis Towaru, w tym w szczególności opis rodzaju i ilości,
  3. miejsce dostawy, o ile Klient nie wybiera odbioru osobistego,
   przy czym Zapytanie powinno być złożone przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta.
 3. W odpowiedzi na Zapytanie Sprzedający wysyła Klientowi w formie dokumentowej (np. za pośrednictwem poczty e-mail lub faxu) lub w formie pisemnej ofertę zawarcia Umowy w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (Oferta). Oferta określa przynajmniej:
  1. przedmiot Umowy, z wyszczególnieniem rodzaju oraz liczby/ilości Towarów,
  2. informację o całkowitym koszcie wykonania Umowy, w tym cenę za Towary oraz koszty dostawy, o ile Klient nie zastrzegł odbioru osobistego,
  3. informację o zasadach płatności,
  4. termin wykonania Umowy.
 4. Oferta złożona przez Sprzedającego jest ważna przez 30 dni od dnia jej sporządzenia, chyba że w Ofercie zastrzeżono inaczej.
 5. Ceny Towarów podawane są w Ofercie i wyrażone są w złotych polskich jako ceny brutto, tj. zawierające podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Cena Towaru nie obejmuje kosztów dostawy, które są wyodrębnione w Ofercie jako osobna pozycja, o ile Klient nie zastrzegł odbioru osobistego.
 6. Do momentu zawarcia Umowy Klient ma możliwość modyfikowania Zapytania, w szczególności w zakresie wyboru Towaru i miejsca dostawy.
 7. Umowę uważa się za zawartą, gdy Klient:
  1. zaakceptuje Ofertę bez zastrzeżeń w jednej z form przewidzianych dla złożenia Zapytania,
  2. otrzyma od Sprzedającego akceptację Zapytania przyjętą bez zastrzeżeń w jednej z form przewidzianych dla złożenia Oferty, o ile Zapytanie to określa wszystkie elementy wskazane w ust. 3 powyżej.
 8. Jeśli Klient zawiera Umowę w oparciu o Ofertę Sprzedającego, może być ona przyjęta jedynie bez zastrzeżeń. Przyjęcie Oferty Sprzedającego dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści uznaje się za nową ofertę Klienta, która podlega wyraźnej, pisemnej akceptacji Sprzedającego. W przypadku braku pisemnej odpowiedzi na ofertę Klienta przyjmuje się, że Sprzedający odmawia zawarcia Umowy.
 9. Zawarcie Umowy w sposób wskazany w ust. 7 pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Treść zawartej Umowy określa Oferta, OWS i Zapytanie, a także powszechnie wiążące przepisy prawa. Strony postanawiają, że w razie rozbieżności pomiędzy dokumentami wymienionymi w zdaniu poprzednim stosuje się następującą hierarchię: Oferta, OWS, Zapytanie. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 10. Potwierdzenie, udostępnienie i utrwalenie treści zawartej Umowy następuje przez przesłanie Klientowi Oferty lub akceptacji Zapytania zgodnie z ust. 7 lit. b) wraz z jednym z tych dokumentów. Sprzedający udostępnia Klientowi załączniki w postaci OWS, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 4
Wykonanie Umowy

 1. Sprzedający zapewnia, że Towary spełniają parametry techniczne określone w kartach technicznych oraz innych dokumentach pochodzących od Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji Towarów z przyczyn wynikających z postępu technologicznego, przy czym zmiany te nie będą powodować obniżenia jakości Towaru.
 2. Sprzedający udostępnia dane niezbędne do prawidłowego i pełnego korzystania z Towaru. W szczególności Sprzedający określa rodzaj rzeczy, wskazuje producenta, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach. Wraz z Towarem Sprzedający wydaje Klientowi elementy jej wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.
 3. Miejscem wykonania Umowy jest siedziba Sprzedającego. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
 4. Klient dokonuje płatności w jeden z opisanych poniżej sposobów:
  1. za pośrednictwem systemu płatności internetowych przelewy24.pl,
  2. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego, przy czym w takiej sytuacji w tytule przelewu konieczne jest podanie numeru Umowy,
  3. w inny sposób, o ile zostanie on uzgodniony indywidualnie pomiędzy Sprzedającym a Klientem.
 1. O ile nie uzgodniono inaczej, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności z góry, w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. W przypadku nieuregulowania płatności przez Klienta w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. Ponadto w razie niedokonania płatności w tym terminie Sprzedający kieruje do Klienta przypomnienie o płatności, a w przypadku nieuregulowania należności w ciągu 3 kolejnych dni roboczych od otrzymania powiadomienia, Sprzedający może anulować zamówienie (odstąpić od Umowy Sprzedaży). Sprzedający dopuszcza jednak możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim uzyskaniu zgody Sprzedającego.
 2. Za dzień zapłaty uznaje się  dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego albo dzień zapłaty gotówką.
 3. Sprzedający wystawia fakturę VAT, która jest przesyłana Klientowi w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail albo w formie pisemnej wraz z dostarczonym Towarem.
 4. Czas realizacji Umowy podawany jest każdorazowo w Ofercie. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia wykonania Umowy w zadeklarowanym terminie, ale w związku z tym, że znaczna część Towarów stanowi produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta, w wyjątkowych przypadkach czas realizacji może ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji Sprzedający informuje Klienta o takim zdarzeniu i podejmuje wszelkie kroki w celu jak najszybszego wykonania Umowy.
 5. Czas wykonania Umowy liczony jest od dnia następującego po dniu dokonania wpłaty, chyba że Strony dokonają odmiennych uzgodnień. Dla potrzeb określania czasu realizacji Umowę uważa się za wykonaną z chwilą powierzenia Towaru przewoźnikowi (w przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem przewoźnika). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie wynikające z przedłużenia czasu transportu na skutek przyczyn leżących po stronie przewoźnika lub Klienta.
 6. Sprzedający jest uprawniony do realizacji Umowy częściami, przy czym w takiej sytuacji Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów przesyłki jednorazowo. Jeśli jednak realizacja Umowy częściami następuje na żądanie Klienta, jest on zobowiązany do pokrycia wszelkich związanych z tym kosztów.
 7. Jeżeli po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego więcej niż jeden Towar okaże się, że realizacja części Umowy nie jest możliwa w przewidzianym terminie, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W takim przypadku Klient może:
  1. odstąpić od Umowy w całości albo w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie,
  2. zdecydować o oczekiwaniu na możliwość realizacji Umowy po skompletowaniu wszystkich Towarów
  3. zdecydować o realizacji Umowy częściami, przy czym w takim przypadku Klient zobowiązany będzie do pokrycia związanych z tym dodatkowych kosztów transportu.
 8. W sytuacji, o której mowa w ust. 11 lit. a), gdy Klient dokonał zapłaty za zamówiony Towar, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.
 9. Jeśli zgodnie z Umową Towar ma być wydany Klientowi przed uregulowaniem całości należności przysługujących Sprzedającemu, Sprzedający zastrzega własność Towaru do chwili zapłaty wszystkich należności. Jeżeli Klient przed zapłatą ceny dokona zbycia Towaru na rzecz osoby trzeciej albo Towar utraci, uszkodzi lub zużyje, Klient obowiązany jest wydać Sprzedającemu wszystko to, co uzyskał w zamian za Towar albo jako odszkodowanie. Klient jest zobowiązany na zasadzie ryzyka do zachowania Towaru w należytym stanie, składowania go w należytych warunkach, oddzielnie od innych ruchomości. Postanowienia zawartego w poprzednim zdaniu nie stosuje się w stosunku do Konsumentów.

§ 5
Dostawa i odbiór Towaru

 1. Dostawa Towaru do Klienta odbywa się na koszt klienta, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru są wskazywane w Ofercie.
 2. Zamówione Towary dostarczane są za pośrednictwem wybranych przewoźników, chyba że podczas składania zamówienia Klient wybierze odbiór osobisty. Towary dostarczane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, że realizacja zamówień poza tym terenem może odbywać się po indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedającym.
 3. Klient zobowiązany jest wskazać dokładny adres najpóźniej w chwili zawarcia Umowy. Zmiana adresu dostawy może być dokonywana wyłącznie po uprzedniej akceptacji Sprzedającego.
 4. Obowiązek zorganizowania dostawy Towaru spoczywa na Sprzedającym, o ile Strony nie postanowiły inaczej. Sprzedający jest również zobowiązany do opakowania Towaru i przekazania go przewoźnikowi.
 5. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia do przewozu aż do wydania Klientowi.
 6. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Klient zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, jakość i ilość Towaru (o ile jest to możliwe). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w powyższym zakresie, Klient jest zobowiązany do zaznaczenia tego w liście przewozowym, dokumencie WZ lub protokole odbioru. W razie niedokonania takiej czynności, Klient jest zobowiązany do zgłoszenia nieprawidłowości niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich stwierdzenia, chyba że nie jest to możliwe z przyczyn obiektywnych. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody w miejscu dostawy. W każdym przypadku Klient jest zobowiązany do przestrzegania wymogów przewidzianych w przepisach prawa, w tym prawa przewozowego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących terminów na podjęcie poszczególnych czynności.
 7. W przypadku braku ilościowego Towaru w stosunku do ilości wynikającej z Umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający jest zobowiązany do uzupełnienia Towaru w terminie 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia tej okoliczności. Koszt dodatkowego transportu uzupełniającego pokrywa Sprzedający.
 8. W przypadku osobistego odbioru Towaru przez Klienta, Klient jest zobowiązany do odebrania Towaru w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym Towar będzie gotowy do odbioru. Terminem tym jest termin określony w Umowie, chyba że dojdzie do jego zmiany. Wady, które nie mają wpływu na przydatność Towaru nie uprawniają Klienta do odmowy odbioru Towaru. W razie niedokonania odbioru w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, Sprzedający jest uprawniony według swego wyboru do oddania Towaru na przechowanie na koszt i ryzyko Klienta albo do odstąpienia od Umowy.

§ 6
Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oraz odpowiedzialność Sprzedającego o charakterze deliktowym jest ograniczona do szkód spowodowanych winą umyślną Sprzedającego. Ponadto odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona do odszkodowania w zakresie możliwych do przewidzenia normalnych następstw działania lub zaniechania Sprzedającego i obejmuje tylko bezpośrednią stratę. Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są wszelkie inne szkody, w tym w szczególności szkody obejmujące utracone korzyści, szkody następcze, uboczne lub pośrednie, niezależnie od tego, czy prawdopodobieństwo poniesienia takiej szkody było przewidywane.
 2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Konsumentów.

§ 7
Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 2. Powyższe uprawnienie nie przysługuje Klientom niebędącym Konsumentami, w szczególności przedsiębiorcom.
 2. Sprzedający informuje, że znaczna część Towarów oferowanych przez Sprzedającego stanowi rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta i służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, co zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta wyłącza możliwość odstąpienia od Umowy przez Konsumenta. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje zatem wyłącznie w odniesieniu do Towarów, które nie są objęte wyłączeniem wskazanym w zdaniu poprzednim lub innymi wyłączeniami z art. 38 ustawy o prawach konsumenta. W przypadku produktów objętych wyłączeniem z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedający w Ofercie zamieszcza adnotację „produkt nieprefabrykowany, produkowany według specyfikacji klienta”.
 3. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od Umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do OWS.
 4. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin ten liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony, termin liczony jest od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, informując Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie można złożyć w wybrany przez siebie sposób, w tym osobiście, przez wysłanie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nawierzchnie24.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: 71-001 Barnisław, Barnisław 44, woj. zachodniopomorskie z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do OWS. Skorzystanie z formularza, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle Towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres Sprzedającego wskazany w ust. 5.
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np. odesłanie pocztą lub kurierem).
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru Konsumentowi przez Sprzedającego, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedającego przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8
Reklamacje dotyczące jakości Towarów

 1. Sprzedający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości oferowanych Towarów. Ponadto Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towary zgodne z umową oraz pozbawione wad.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność:
  1. wobec Konsumentów – z tytułu niezgodności z towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta,
  2. wobec pozostałych Klientów – z tytułu rękojmi za wady Towaru na zasadach określonych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, jeśli niezgodność towaru z umową lub wada istniała w chwili dostarczenia Towaru lub wynikła z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili. W związku z tym z zakresu odpowiedzialności wyłączone są w szczególności przypadki niezgodności towaru z umową lub wady powstałe w związku z niewłaściwym użytkowaniem Towaru, brakiem lub wadliwą konserwacją Towaru, a także na skutek uszkodzeń mechanicznych.
 4. Odpowiedzialność na zasadach określonych w niniejszym paragrafie jest ograniczona w następujący sposób:
  1. wobec Konsumentów – Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru,
  2. wobec pozostałych Klientów – Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, o których Klient wiedział w chwili zawierania Umowy.
 5. Klient inny niż Konsument jest zobowiązany do zgłoszenia wady niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych liczonych w następujący sposób:
  1. w przypadku wad jawnych – od dnia odbioru Towaru
  2. w przypadku pozostałych wad – od dnia stwierdzenia wady,

pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.

 1. Reklamacje można składać w wybrany przez siebie sposób, w tym osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nawierzchnie24.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: 71-001 Barnisław, Barnisław 44, woj. Zachodniopomorskie.
 2. Zgłoszenie reklamacji, w celu przyspieszenia jej rozpoznania, powinno zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, opis wady oraz datę jej stwierdzenia, zdjęcia uszkodzeń, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane z użyciem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do OWS. Złożenie reklamacji z pominięciem zalecanego opisu zgłoszenia lub bez formularza nie wpływa na skuteczność reklamacji, ale może wpłynąć na czas jej rozpatrzenia.
 3. Dostarczenie Towaru, o ile jest niezbędne, odbywa się na następujących zasadach:
  1. w przypadku Konsumentów – Konsument jest zobowiązany do udostępnienia Sprzedającemu Towaru podlegającego naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Konsumenta towar na swój koszt. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedający demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
  2. W przypadku pozostałych Klientów – Klient jest zobowiązany we własnym zakresie zdemontować i dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedającego.
 4. Sprzedający rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W stosunku do Konsumentów brak odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie uważa się za jej uznanie. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku.
 5. W przypadku wystąpienia braków w złożonej reklamacji uniemożliwiającej zajęcie stanowiska, Sprzedający zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi lub adresem e-mail wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W takiej sytuacji termin wskazany w ust. 9 rozpoczyna bieg od chwili uzupełnienia braków.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający podejmuje następujące czynności:
  1. wobec Konsumentów – Sprzedający realizuje wszystkie roszczenia przysługujące zgodnie z ustawą o prawach konsumentów i zgłoszone przez Konsumenta,
  2. wobec pozostałych Klientów – Sprzedający realizuje roszczenia przysługujące w ramach rękojmi i zgłoszone przez Klienta, z zastrzeżeniem, że w przypadku naprawy lub wymiany Towaru Sprzedający jest zobowiązany jedynie do dostarczenia Towaru pozbawionego wad do Klienta oraz do pokrycia kosztów transportu wadliwego Towaru do Sprzedającego przez Klienta w związku z reklamacją. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta Sprzedający jest zobowiązany jedynie do zwrotu zapłaconej ceny oraz do pokrycia kosztów transportu wadliwego Towaru do Sprzedającego przez Klienta w związku z reklamacją.
 7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w niniejszym paragrafie w następującym przedziale czasowym:
  1. wobec Konsumentów – Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
  2. wobec pozostałych Klientów – Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 8. Jeśli na Towar została udzielona dodatkowo gwarancja, Klient otrzymuje dodatkowe oświadczenie gwarancyjne, określające obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

§ 9
Inne prawa i obowiązki stron

 1. Każda ze Stron jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów uzyskanych od drugiej Strony lub jej dotyczących, w szczególności technicznego i gospodarczego know-how (informacje poufne). Strony zobowiązują się do niewykorzystywania informacji poufnych w celach innych niż dla realizacji Umowy.
 2. Przelew jakichkolwiek wierzytelności przysługujących Klientowi wobec Sprzedającego z tytułu wykonania Umowy wymaga zgody Sprzedającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.

§ 10
Siła wyższa

 1. Przez Siłę wyższą rozumie się każde zdarzenie, na które żadna ze Stron nie ma wpływu, uniemożliwiające wykonanie obowiązków którejkolwiek ze Stron, gdy zdarzenia nie można było przewidzieć w chwili powstania obowiązku, a Strona, u której takie zdarzenie wystąpiło, nie mogła go uniknąć lub zapobiec jego konsekwencjom. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: strajk, lockdown, zakaz wjazdów i wyjazdów, brak surowców oraz energii, pożar, powódź, huragan i inne podobne wydarzenia, znaczące przerwy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Sprzedającego.
 2. Zaistnienie zdarzenia Siły wyższej zwalnia Stronę, u której takie zdarzenie zaistniało z jej obowiązków na czas trwania Siły wyższej lub przez czas niezbędny do usunięcia skutków tego zdarzenia. Strona powołująca się na wystąpienie zdarzenia Siły wyższej niezwłocznie informuje drugą Stronę o jej zaistnieniu, skutkach i przewidywanym czasie trwania.
 3. Strona, u której wystąpiło zdarzenie Siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie jej obowiązków, dołoży wszelkich starań do usunięcia, a przynajmniej do zminimalizowania konsekwencji tego zdarzenia

§ 11
Ochrona danych osobowych i świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedający przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w Polityce Prywatności, stanowiącej Załącznik nr 4 do OWS.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedającego w związku z wykonaniem Umowy drogą elektroniczną na podany adres e-mail wiadomości niezbędnych do wykonania Umowy.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane ze Sprzedającym zawierane są w języku polskim i według prawa polskiego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian OWS w razie zmiany przepisów prawa lub rodzaju i zakresu działalności Sprzedającego. O treści zmian OWS Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej nawierzchnie24.pl informacji o zmianie. Klienci zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie przez przesłanie na podany adres e-mail informacji zawierającej zestawienie zmian w OWS.
 3. Zmiany OWS wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie. Jeśli Klient nie akceptuje nowej treści OWS, powinien zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego w ciągu 30 dni od daty poinformowania o zmianie.
 4. Zmiany OWS nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany OWS nie będą miały wpływu na już zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym Konsumentem zostają poddane właściwemu sądowi powszechnemu. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 7. Załącznikami do OWS są:
 1. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowiące załącznik nr 1;
 2. wzór formularza odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 2;
 3. wzór formularza zgłoszenia reklamacji, stanowiący załącznik nr 3;
 4. polityka prywatności, stanowiąca załącznik nr 4.