POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.nawierzchnie24.pl (Sklep internetowy) przez osoby odwiedzające stronę Sklepu internetowego (Użytkownicy).

§ 2. Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest: MTJ – Group Marina Górniaczyk Tomasz Drożdż Spółka jawna z siedzibą w: Barnisław 44, 72-001 Kołbaskowo, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000786719, nr NIP 8522645042, nr tel. +48 720-850-640, adres e-mail: biuro@nawierzchnie24.pl (Administrator).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy przy wykorzystaniu następujących sposobów komunikacji:
  1. formularz kontaktowy dostępny na stronie sklep.nawierzchnie24.pl,
  2. wiadomość e-mail pod adresem: biuro@nawierzchnie24.pl,
  3. kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 720 850 640,
  4. kontakt pisemny pod adresem: Barnisław 44, 72-001 Kołbaskowo.

§ 3. Rodzaj, podstawy i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki zmierzające do przetwarzania danych w sposób bezpieczny i poufny. W tym celu Administrator zapewnia odpowiednie szyfrowanie danych, a także dba o wykorzystywanie bezpiecznego oprogramowania oraz jego bieżącą aktualizację.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wskazanych poniżej przepisów Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) oraz zgodnie z treścią tego aktu.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia świadczenia usług przez Administratora oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży z wykorzystaniem Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z usług Administratora oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży.
 4. W celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego Administrator przetwarza następujące dane: informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, logi systemowe. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce, informacje o adresie IP, informacje o urządzeniu końcowym.
  Dane wskazane w niniejszym ustępie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako dane niezbędne dla ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego).
 5. W celu zapewnienia możliwości zawierania umów z wykorzystaniem Sklepu internetowego Administrator przetwarza następujące dane:
  1. w celu rejestracji i prowadzenia konta:  login Użytkownika, adres e-mail Użytkownika,
  2. w celu zawierania i wykonywania umów: imię i nazwisko/nazwa, firma (jeśli dotyczy), adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli dotyczy), adres do doręczeń i adres korespondencyjny, numer NIP (jeśli dotyczy), numer rachunku bankowego (jeśli dotyczy).

   Dane wskazane w niniejszym ustępie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jako dane niezbędne do zwarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO jako dane niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w tym obowiązków podatkowych).
 6. W celu zapewnienia możliwości rozpatrywania reklamacji Administrator przetwarza następujące dane:
  1. dane kontaktowe podane przez kontrahenta,
  2. treść reklamacji,
  3. informacje pozyskane przy zgłoszeniu i w toku rozpatrywania reklamacji.

   Dane wskazane w niniejszym ustępie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jako dane niezbędne do zwarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO jako dane niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

§ 4.  Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane podmiotom trzecim.
 2. Odbiorcami danych osobowych są:
  1. podmioty, którym dane osobowe muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, policja itp.,
  2. podmioty, z którymi Administrator współpracuje w ramach bieżącej działalności, w tym podmioty świadczące usługi prawne, księgowe, transportowe, informatyczne, finansowe, a także upoważnieni pracownicy i współpracownicy.
 3. Administrator udostępnia dane obiorcom wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji swoich praw i wypełnienia ciążących na nim obowiązków.

§ 5.  Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzanie w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przetwarzane przez Administratora do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przetwarzane będą przez czas określony w przepisach prawa, nie później jednak niż do czasu definitywnego wygaśnięcia tego obowiązku.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnione interesu Administratora będą przetwarzane do czasu zrealizowania lub wygaśnięcia tego interesu.

§ 6.  Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane, posiada prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych, uzyskania informacji o celach przetwarzania danych, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, okresie przechowywania danych i kryteriach ich ustalania,
  2. żądania sprostowania lub usunięcia danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   3. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
  4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych).
 2. Każda z osób wskazanych w ust. 1 posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 3. Dane osobowe nie są automatycznie przetwarzane przez Administratora i nie podlegają profilowaniu.
 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych

§ 7. Szczegółowe informacje o formularzach

 1. Dane w formularzach zbierane są tylko wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę lub gdy pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 2. Dane w formularzach nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że zostało to uzgodnione z Użytkownikiem lub pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa. Dane podane w formularzach mogą być jednak przekazywane podmiotom realizującym niektóre usługi techniczne – dotyczy to przekazywania informacji o właścicielu zarejestrowanej domeny podmiotom będącym operatorami domen internetowych lub innym podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w tym zakresie.
 3. Dane zawarte w formularzach są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji czynności związanej bezpośrednio z podaniem danych w formularzu, np. w celu wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem.
 4. Administrator może również zapisywać informacje o ustawieniach połączenia (czas, adres IP).

§ 8. Szczegółowe informacje o plikach cookie i logach

 1. Sklep internetowy korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkownika. Zazwyczaj pliki cookie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniach końcowych oraz unikalny numer.
 3. Administrator umieszcza pliki cookies w urządzeniach końcowych Użytkownika i ma do nich bezpośredni dostęp. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany tych ustawień. Przeglądarka internetowa umożliwia usuwanie plików cookies. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w dziale pomocy lub w dokumentacji przeglądarki.
 4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego. Wyłączenie plików cookies, które są niezbędne do procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, konserwacji, preferencji użytkownika może utrudnić, a w niektórych przypadkach uniemożliwić Użytkownikowi przeglądanie stron internetowych.
 5. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników mogą podlegać logowaniu w zakresie wskazanym w § 3 ust. 4 zd. 2. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem internetowym i zapewnienia jak najbardziej efektywnego wykorzystania usług hostingowych. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

§ 8. Zmiana Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 2. Polityka Prywatności podlega zmianom na takich samych zasadach jak Regulamin, do którego jest załącznikiem.